ตารางปฏิทินกิจกรรม

เลขที่ ชื่อหัวข้อ วันที่เวลา หมวดหมู่
000069 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 4 ส.ค. 2561 เวลา 6:30 น. - 4 ส.ค. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการศึกษา
000070 โครงการ Eng Prep 29 ก.ค. 2561 เวลา 8:00 น. - 31 ก.ค. 2561 เวลา 16:00 น. กิจกรรมนิสิต
000068 สอบสัมภาษณ์ โครงการ Admissions 4 ก.ค. 2561 เวลา 8:00 น. - 4 ก.ค. 2561 เวลา 13:05 น. จัดการศึกษา
000066 ส่งเกรด 29 พ.ค. 2561 เวลา 7:00 น. - 29 พ.ค. 2561 เวลา 23:55 น. จัดการศึกษา
000067 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค 27 เม.ย. 2561 เวลา 9:00 น. - 27 เม.ย. 2561 เวลา 16:05 น. จัดการศึกษา